ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΜΑΣΟΝΙΑ

 
Το ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ» συνεστήθη δυνάμει του Π.Δ. της 10/12/1927, το οποίον εν συνεχεία δε ετροποποιήθη δυνάμει του Β.Δ. της 19/7/1949 και του Β.Δ. της 16/11/1956. Σκοπός του ως άνω ιδρύματος είναι η ευόδωσις έργων ευποιΐας, ιδία δια περιθάλψεως ενδεών και μορφώσεως απόρων παίδων.
Εν προκειμένω το ως άνω ίδρυμα ενώ κατά τα ως άνω Διατάγματα έχει ως κύριο έργο του την περίθαλψη ενδεών και την μόρφωση απόρων παίδων, εν τη πράξει ως κύριο έργο του έχει την ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση Μασονικών Στοών και την προώθηση της λατρείας του Μεγάλου Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος (Μ.Α.Τ.Σ.) και πραγματοποιεί μυήσεις. Με τον τρόπο αυτό και υπό τον ανωτέρω νομικό μανδύα λειτουργεί το ως είρηται Ίδρυμα, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί έκφραση μιας θρησκείας (του μασονισμού η τεκτονισμού η ελευθεροτεκτονισμού).
Αξιοσημείωτη είναι εν προκειμένω η απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος (1933), η οποία επανελήφθη υπό της Ιεράς Συνόδου του 1968, 1972 και 1996 κατά την οποία: «Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος... επιληφθείσα της... εξετάσεως της Μασονίας, του διεθνούς τούτου μυστικού οργανισμού,... κατέληξε ομοφώνως εις τα επόμενα... συμπεράσματα: Η Μασονία δεν είναι απλή τις φιλανθρωπική ένωσις η φιλοσοφική Σχολή, αλλ' αποτελεί μυσταγωγικόν σύστημα, όπερ υπομιμνήσκει τας παλαιάς εθνικάς μυστηριακάς θρησκείας η λατρείας... Αποδεδειγμένως τυγχάνει θρησκεία μυστηριακή, όλως διάφορος... και ξένη της Χριστιανικής Θρησκείας...».
Το Τεκτονικό Ίδρυμα οφείλει την ίδρυσή του στην εξαπάτηση του Κράτους. Ιδρύθηκε με σκοπό την «ευόδωση έργων ευποιΐας, ιδία περιθάλψεως ενδεών και μορφώσεως απόρων παίδων», ενώ πρόκειται για αμιγή σατανολατρεία διότι ο κρυπτογραφικά αναφερόμενος ως Μ.Α.Τ.Σ. – υπέρτατο ον τυγχάνει ο λεγόμενος Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος που οντοποιείται στο πρόσωπο του Εωσφόρου όπως θ’ αποδείξωμεν. Υπό το προσωπείο επομένως της δήθεν φιλανθρωπίας του Τεκτονικού Ιδρύματος προωθείται στη χώρα μας η θρησκευτική παραδοχή του Σατανισμού, η οποία δεν καλύπτεται υπό του άρθρου 13 του Συντάγματος διότι αντίκειται στην δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.
Οι Μασονικές στοές - ναοί της Σατανολατρείας οφείλουν επίσης την αναγνωρισή τους ως Μασονικών Σωματείων στην εξαπάτηση της δικαιοσύνης από την οποία απέκρυψαν δολίως, κάθε τι το οποίο θα απεκάλυπτε το σατανιστικό τους περιεχόμενο. Απόδειξις η υπ’ αριθμ. 739/8.2.1935 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που ενέκρινε την ίδρυση της Στοάς «Μέλης» εντελώς τυπικά, ενώ η υπ’ αριθμ. 2060/2969 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εξεδόθη μετ' έλεγχο των σχετικών μασονικών κειμένων υπήρξε απορριπτική της ιδρύσεως της στοάς «ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ».
Το Τεκτονικό Ίδρυμα αποκρύπτει το υπ’ αριθμ. 3 Landmark (δόγμα) το οποίο «ουδεμία ανθρωπίνη δύναμη δύναται να θίξει η τροποποιήσει» και «επιβάλλει ως Θεό της Μασονίας τον Εωσφόρο».
Το Τεκτονικό Ίδρυμα πραγματοποιεί μυήσεις-εισδοχή μελών χωρίς να είναι σωματείο διότι δεν κέκτηται την ανάλογη δικαστική αναγνώριση.
Το Τεκτονικό Ίδρυμα γίνεται δεκτό και νομιμοποιείται από την Ελληνική Πολιτεία ως φιλανθρωπικό ίδρυμα, ενώ ο σκοπός αυτού είναι η προώθηση, ίδρυσι και συντήρησι Ναών-Στοών ανιδρυομένων προς δόξαν του κρυπτογραφικά αναφερομένου Θεού Μ.Α.Τ.Σ.
Ωσαύτως την προώθηση της ιδίας θρησκευτικής παραδοχής έχει αναλάβει και η εκ του ως άνω λεγομένου Τεκτονικού ιδρύματος αποσχισθείσα κατά το έτος 1986 Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, η εν οδώ Ερεσού 38 εν Αθήναις εδρεύουσα.
Πάντα τα ανωτέρω δεν καλύπτονται υπό του άρθρου 13 του Συντάγματος ως αντίθετα προς την δημόσιαν τάξιν και εν πάση περιπτώσει ως αναφερόμενα εις θρησκείαν «μη γνωστήν» κατά το Σύνταγμα, έχουσα κρύφια δόγματα και λατρείαν αντικειμένην στην δημοσίαν τάξιν και τα χρηστά ήθη.
Δια των αποδεικτικών στοιχείων των τυπικών μυήσεως και της εσωτερικής βιβλιογραφίας της Μασονίας εις ην αποκαλύπτεται ο Εωσφόρος ως ο κρυπτογραφικά αναφερόμενος Μ.Α.Τ.Σ. προς τιμήν του οποίου άρχονται και κλείονται αι συνεδρίαι, μυούνται τα μέλη και αναπέμπεται λατρεία εντός των Στοών, ιδρύονται βωμοί, καθιερούνται λυκιδείς (τα τέκνα των Μασσώνων), ιερολογείται ο γάμος των, εγκαινιάζονται οι βωμοί και οι Ναοί, τελούνται μασσωνικά μνημόσυνα επιβάλεται η διάλυσις του Τεκτονικού Ιδρύματος και των παραρτημάτων αυτού ανά την Επικράτειαν διότι έχει παρεκκλίνει του σκοπού ιδρύσεώς του και προωθεί μίαν θρησκευτικήν πίστιν κρυφίως.
Το Τάγμα των Τεκτόνων, όπως αναγράφεται στην εισαγωγή των «Μεγάλων Συνταγμάτων του 1786», «προσέλαβε τον Παγκόσμιο αυτού χαρακτήρα δια της εν έτει 1717, ιδρύσεως της Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας. Η Μεγάλη αυτή Στοά όχι μόνον κατήργησε πάντα επαγγελματικόν περιορισμόν, αλλά ανεκήρυξεν ότι ο «δεσμός της Τεκτονικής αλληλεγγύης έπρεπε να τεθή υπεράνω πάσης πολιτικής η θρησκευτικής διαιρέσεως»!
Αποφασιστική ποιμαντική ενέργεια της Εκκλησίας της Ελλάδος, ήταν η προαναφερθείσα απόφαση της Ιεραρχίας της, της 12ης Οκτωβρίου 1933, και αι λοιπαί όμοιαι αποφάσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία απεφάνθη ότι: «η Μασονία αποδεδειγμένως τυγχάνει θρησκεία μυστηριακή, όλως διάφορος, κεχωρισμένη και ξένη της Χριστιανικής θρησκείας. Εμφαίνεται άλλως τούτο και εκ του ότι κέκτηται ιδίους Ναούς μετά βωμών, τους οποίους οι πρόκριτοι των τεκτόνων χαρακτηρίζουσιν ως «εργαστήρια, άτινα δεν δύνανται να υστερήσωσιν εις ιστορίαν και αγιότητα της Εκκλησίας...»! Και τελειώνει: «Ουδαμώς προσήκει ν' ανήκει τις εις τον Χριστόν και να ζητή εκτός αυτού απολύτρωσιν και ηθικήν τελείωσιν. Διότι είναι ασυμβίβαστος ο αληθής και γνήσιος Χριστιανισμός προς την Μασονίαν. Όθεν και οι τυχόν εμπλακέντες εις την μύησιν των Μασονικών μυστηρίων, δέον του λοιπού ν' απόσχωσι πάσης επικοινωνίας προς τας Μασονικάς στοάς και εργασίας, βέβαιοι όντες ότι ούτω ανανεούσιν ασφαλώς τους προς τον ένα Κύριον και Σωτήρα ημών, εξ αγνοίας και κακής των πραγμάτων εκτιμήσεως, υποχαλασθέντας δεσμούς...»
Αυτή είναι η Μασονία, σύμφωνα με την ως άνω Ποιμαντική Απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η ίδια η Μασονία, λέει για τον εαυτό της, τόσα πολλά γριφώδη και αντιφατικά, όπως στη συνέχεια θα δούμε, που το μόνο τελικά που μένει, είναι η ότι δεν ξέρει η ίδια τι είναι, η ότι ξέρει πολύ καλά τι είναι και το κρύβει, για να μη διαλυθή, όπως οι ίδιοι οι πρόκριτοι της λένε: «ο Ελευθεροτεκτονισμός διετηρήθη αναλοίωτος δια μέσου των αιώνων ως μυστική Εταιρεία. Ως φανερά εταιρεία δεν θα είχε πολλών ετών ζωήν», όπως είπε ο πατριάρχης της Μασονίας Αλβέρτος Μακή (Mackey)!
Λένε οι μασόνοι: «ο Τεκτονισμός δεν είναι θρησκεία, είναι όμως η καρδιά όλων των θρησκειών»! (Τιμ. Τ. Βρατσάνου «Το Βιβλίο του Μ.», Μέρος πρώτο, σελ. 8, Αθήνα 1953).
Τι σημαίνει αυτό; Τι άλλο παρά το ότι είναι η υπερθρησκεία, αφού τοποθετεί τον εαυτό της στην κορυφή όλων των θρησκειών!; Στο περιοδικό «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ- ΓΝΩΜΩΝ», επίσημο όργανο του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου και της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος, στο τεύχος Σεπτ.- Οκτωβρίου 1935, σελ. 238, κάτω από τον τίτλο: «ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥ ΤΕΚΤ.», διαβάζουμε την άποψη του θεωρητικού της Μασονίας Albert Pike, που μεταξύ άλλων λέει: «Ο Ελευθεροτεκτονισμός επιδιώκει την διάδοσιν μόνον του ιδικού του Πιστεύω, καθ' ότι η παγκόσμιος θρησκεία διδάσκεται υπό της Φύσεως και της Λογικής. Αι Τεκτονικαί Στοαί δεν είναι Ναοί Ιουδαϊκοί η Μουσουλμανικοί η Χριστιανικοί. Ο Τεκτονισμός επαναλαμβάνει τας ηθικάς αρχάς όλων των θρησκειών. Τιμά τον χαρακτήρα και εξυμνεί τα διδάγματα παντός Μεγάλου και Χρήστου, πάσης εποχής και πάντων των αιώνων. Απανθίζει εξ όλων των Πιστεύω το καλόν και όχι το κακόν, την αλήθειαν και όχι την πλάνην και παραδέχεται ότι εις όλα εύρηνται πολλά τα καλά και αληθή...».
Στο ίδιο ως άνω περιοδικό, τεύχος Ιανουαρίου 1934, σελ. 15, διαβάζουμε μεταξύ άλλων: «ο Μέγας του Σύμπαντος Αρχιτέκτων είναι ο Μέγας ημών Διδάσκαλος, και ο αλάθητος νόμος, τον οποίον μας παρέδωσε, είναι εκείνος, σύμφωνα με τον οποίον εργαζόμεθα. Θρησκευτικαί συζητήσεις εν τη Στοά απαγορεύονται αυστηρώς, διότι οι Τέκτονες ακολουθούμεν μόνον την γενικώς παραδεδεγμένην θρησκείαν, την θρησκείαν της Φύσεως»!
Δικαίωμα βέβαια της μασονίας είναι να πιστεύη ο,τι θέλει κι όπως θέλει. Αλλά κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εξαπατά τους άλλους, όπως η Μασονία, η οποία από το ένα μέρος λέει ότι ακολουθεί την θρησκείαν της Φύσεως και της Λογικής, ότι έχει το δικό της «πιστεύω», ότι θεός της είναι ο Μ.Α.Τ.Σ., ότι ο θεός αυτός δεν είναι άλλος από τον Εωσφόρο, υβρίζει και απορρίπτει τον τρισυπόστατον Θεόν των Χριστιανών, διδάσκει ότι ουδεμία θρησκεία έχει όλη την αλήθεια, ότι σ' όλα τα «πιστεύω» υπάρχουν πολλά τα καλά και αληθή και από το άλλο δηλώνει ότι τα μέλη της είναι πιστά μέλη της Εκκλησίας, ότι είναι καλοί χριστιανοί και θεός τους είναι ο τρισυπόστατος Θεός των χριστιανών! Όλα αυτά είναι ακατανόητα! Γι' αυτό είναι απαράδεκτο το Τεκτονικό Ίδρυμα που εξαπάτησε το Ελληνικό Κράτος. Ιδρύθηκε για άσκηση φιλανθρωπίας και αποδεικνύεται θρησκεία κι έχει γεμίσει την Ελλάδα, την Χώρα της Χριστιανικής Ορθοδοξίας, με οργανώσεις και Ναούς του Σατανά!
Γι' αυτό υποβάλαμε την αίτηση ακυρώσεως του Ιδρυτικού του Διατάγματος στο ΣτΕ που μετ' αναβολάς θα εκδικασθή την 15ην Ιανουαρίου 2013 στο Δ Τμήμααυτού και ζητούμε να υποχρεωθή ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών να προκαλέση την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την διάλυση του Τεκτονικού Ιδρύματος γιατί η ίδρυσή του είναι καρπός ψεύδους και εξαπάτησης της Πολιτείας, της Δικαιοσύνης και της Κοινωνίας, όπως αποδεικνύεται με αδιαφιλονίκητα στοιχεία
·        Ψέματα και απάτες στην ίδρυση του Τεκτονικού ιδρύματος
Με την υπ’ αριθμ. 1311/27.8.1927 αίτησή τους, οι ιδρυτές του Τεκτονικού Ιδρύματος: Μιλτ. Πουρής, Σπ. Βελλής, Σπ. Νάγος, Αθ. Ιωάννου, Χρ. Λαδάς, Αντ. Ανδριανόπουλος, Ν. Νώε, Π. Χατζηπάνος, Δημ. Παπούλιας και Γεώργ. Δ. Ράλλης, προς τον Υπουργόν της Προνοίας και Αντιλήψεως «αδ..» Μιχ. Κύρκον, μασόνον, «αδ.» όπως τον αποκαλεί ο εκ των ιδρυτών αρχιμασόνος Π. Χατζηπάνος 33ου, ζήτησαν την έγκριση του Οργανισμού του εν Αθήναις «Τεκτονικού Ιδρύματος». Ο «αδ. Μ. Κύρκος» ενέκρινε την αίτηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Παύλος Κουντουριώτης υπέγραψε το Διάταγμα και στις 10/12/ 1927 είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως! Χαράς Ευαγγέλια για τους «ενδεείς και τα αγράμματα άπορα παιδιά»: Ο σκοπός του Τεκτονικού Ιδρύματος ήταν «η ανέγερσις και διατήρησις Τεκτονικού Μεγάρου εν Αθήναις προς ευόδωσιν έργων ευποιΐας, ιδία δε περιθάλψεως ενδεών και μορφώσεως απόρων παίδων»! Ο σκοπός αυτός αποτελεί την πρώτη κραυγαλέα απάτη: Το Τεκτονικό Μέγαρο, ανύπαρκτο κατά την έγκρισιν του Ιδρύματος, δεν εκτίσθη ποτέ ως κτίριο περιθάλψεως ενδεών, ως κέντρο φιλανθρωπίας! Κτίστηκε εξ αρχής κτίριο θρησκευτικό με σκοπό του να υπηρετή την λειτουργία της μασονικής θρησκείας και όχι να περιθάλπει ενδεείς! Να είναι δηλ. Ναός όχι φιλανθρωπική στέγη, όπως ορίζει το ιδρυτικό Διάταγμα!
Αυτό αποκαλύπτει, ο εκ των ιδρυτών του Τέκτ. Ιδρύματος, Π. Χατζηπάνος, μασόνος 33ου βαθμού, στο βιβλίο του «Ελληνικός Ελευθεροτεκτονισμός 1740-1950» σελ. 173-174, όπου διαβάζουμε: «Επιτροπή μηχανικών και αρχιτεκτόνων, προεδρευομένη από τον αδ. Γ. Γεωργαλάν, ενετάλη να παρασκευάση το καταλληλότερον σχέδιον Ναού Μεγάλου επί του ελευθέρου χώρου, ως και σχεδιάγραμμα της εσωτερικής διαρρυθμίσεως και διακοσμήσεως και άμα τη παραλαβή του ακινήτου να αρχίσουν αι δέουσαι τεχνικαί υπηρεσίαι... του Τεκτονικού Ιδρύματος αναλαβόντος πλέον την όλην διαχείρισιν και εκπροσώπησιν του Συμβολικού Τεκτονισμού»!
·        Δεν είναι λοιπόν φιλανθρωπικό, το Τέκτονικό Μέγαρο, για το οποίο έδωσε την έγκρισή του το Ελληνικό Κράτος, αλλά Ναός παγανιστικός για να στεγάζεται η Σατανολατρεία στην Ελλάδα, την κοιτίδα της Χριστιανικής Ορθοδοξίας! Απάτη που δεν τιμά το Ελληνικό Κράτος που την υφίσταται και τους «χρηστοήθεις» της Μασονίας που την διέπραξαν!
Είναι ψέμα και συνειδητή διαστρέβλωση της αλήθειας, το ότι δήθεν, «ο Ελληνικός Συμβολικός Ελευθεροτεκτονισμός περιλαμβάνων την Μεγάλην Ανατολήν και πάσας τας υπό την αιγίδα αυτής συμβολικάς Στοάς, συνεκροτείτο εις νομικόν πρόσωπον υπό τον τίτλον «Τεκτονικόν Ίδρυμα», ως ορίζει το άρθρο 3 του Συντάγματος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, 1936. Είναι απάτη και ψεύδος εις βάρος της Πολιτείας, ότι δηλ. η έγκριση του Τεκτονικού Ιδρύματος, σημαίνει αναγνώριση και του Ελληνικού Συμβολικού Ελευθεροτεκτονισμού, δηλ. εκτός της περιουσίας αναγνωρίζεται δήθεν και η Μασονική θρησκεία.
Το θέμα είναι πολύ απλό: Άλλο είναι το «Ίδρυμα» και άλλο είναι το «Σωματείο». Το Ίδρυμα (Α.Κ. 108) είναι «περιουσία προς εξυπηρέτησιν ωρισμένου σκοπού». Το Σωματείο (Α.Κ. 78) είναι «Ένωσις προσώπων επιδιώκουσα σκοπόν μη κερδοσκοπικόν». Το ίδρυμα δεν έχει μέλη, έχει Δ. Συμβούλιο διοριζόμενο. Το Σωματείο έχει μέλη και Δ.Σ. εκλεγόμενο από τα μέλη του. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος διορίζεται με το ιδρυτικό του Π. Διάταγμα. Το Ίδρυμα ούτε μέλη εγγράφει, ούτε Γενικές Συνελεύσεις έχει, όπως το Σωματείο.
Το Τεκτονικό Ίδρυμα λοιπόν νομιμοποιεί μονάχα την περιουσία της Μασονίας και όχι τα μασονικά Σωματεία (Μεγάλη Στοά- Μεγάλη Ανατολή, Μασονικές Στοές, Το Ύπατο Συμβούλιο του 33ου), που ως Σωματεία μονάχα με την σχετική διαδικασία ενώπιον του Πρωτοδικείου μπορούν να αποκτήσουν νομική υπόσταση. Ο Ελληνικός Συμβολικός Ελευθεροτεκτονισμός, δηλ. η Μασονική Θρησκευτική Τελετουργία των 7 Τελετών και των 33 Μυήσεων, δεν υπάγονται στις αρμοδιότητες του Ιδρύματος, γι' αυτό και δεν γίνεται στον Οργανισμό του, καμιά μνεία γι' αυτά.
Η Μασονία δεν είναι φιλανθρωπική, αλλά θρησκευτική συνωμοτική οργάνωση που σκοπό της έχει να γεμίση την Χώρα με Μέγαρα-Στοές, Ναούς της θρησκείας του Σατανά, που ήδη το έχει επιτύχει και ο Σατανισμός, με την βοήθεια και των ναρκωτικών, έχει απλώσει παντού το θανατηφόρο νέφος της Μαγείας, της Αστρολογίας, του Πνευματισμού, του Αποκρυφισμού, του Πανθεϊσμού, του τζόγου, της πορνείας, της ομοφυλοφιλίας, της ψυχοπάθειας και της εγκληματικότητας, που γελοιοποιούν πιστούς και απίστους, υλιστές και «χριστιανούς», μικρούς και μεγάλους!...
3. Το ψέμα και η απάτη στην ίδρυση των μασονικών στοών
Η απάτη και το μασονικό ψέμα σε βάρος της Πολιτείας και της κοινωνίας, με το πρόσχημα της φιλανθρωπίας, συνεχίζεται στην νομιμοποίηση των Μασονικών Στοών - Ναών, ως δήθεν «φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών σωματείων»!
Απάτη διπλή: Και γιατί πρόκειται για θρησκευτικά και όχι ως είπαμε, φιλανθρωπικά κέντρα, αλλά και περισσότερο, γιατί οι αιτούντες μασόνοι σκόπιμα αποκρύπτουν από τους ανίδεους δικαστές, τα στοιχεία που υπάρχουν (Τυπικά Μυήσεων και Τελετών, Συντάγματα, Κανονισμούς, Land-Marks κ.α.), από τα οποία αποδεικνύεται η πραγματική ταυτότητα και αποστολή τους, ότι δηλαδή για φιλανθρωπία εγκρίνονται από την δικαιοσύνη και Ναούς λατρείας του Εωσφόρου αποτελούν!
Εάν η Ελληνική Δικαιοσύνη γνώριζε την απάτη αυτή, καμιά μασονική Στοά δεν θα μπορούσε να πάρη νομιμοποίηση. Απόδειξη, η υπ' αριθμ. 739/8.2.1935 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που ενέκρινε την ίδρυση της Στοάς «Μέλλης», χωρίς έλεγχο του σκοπού και των μέσων, δηλ. εντελώς Τυπικά, έτσι ώστε το κείμενο της Απόφασης να είναι μόλις μία σελίδα και κάτι, ενώ η υπ' αριθμ. 2060/1969 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εξεδόθη μετ' έλεγχον των σχετικών στοιχείων, υπήρξε απορριπτική της Στοάς «Δήλιος Απόλλων». Άξια μνείας, στο σημείο αυτό, είναι και το, ως κατωτέρω απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 5415 Αποφάσεως του Δικαστηρίου, που αφορά το Σωματείο «Τεκτονική Ένωσις»: «Το Δικαστήριον των εν Αθήναις Πρωτοδικών, συγκείμενον κ.λπ. Συνεδρίασαν δημοσία εν τω ακροατηρίω του την 7ην Νοεμβρίου 1925. Ακούσαν του Εισαγγελέως. Ιδόν τα υποβληθέντα έγγραφα. Σκεφθέν κατά τον Νόμον. Επειδή ετηρήθησαν αι κατά την προδικασίαν απαιτούμεναι διατυπώσεις, συντρέχουσι δε, κατά την κρίσιν του Δικαστηρίου, άπασαι αι υπό του Νόμου προβλεπόμεναι προϋποθέσεις προς αναγνώρισιν του περί ου πρόκειται Σωματείου, ως τούτο εξάγεται εκ των εγγράφων άτινα υπεβλήθησαν υπό του Σωματείου. Δια ταύτα Διατάσσει την επιμέλεια του Γραμματέως του Δικαστηρίου τούτου τοιχοκόλλησιν του Καταστατικού του Σωματείου υπό την επωνυμίαν «Τεκτονική Ένωσις» επί δεκαήμερον εν τω ακροατηρίω του Δικαστηρίου τούτου και την μετά ταύτα καταχώρησιν του ανωτέρω Σωματείου εις το βιβλίον των «Ανεγνωρισμένων Σωματείων» και εν ιδία αυτού σελίδι. Μετά την εκτέλεσιν των ανωτέρω. Αναγνωρίζει το ειρημένον Σωματείον ως φιλανθρωπικόν, πνευματικόν και κοινωνικόν.
'Εκριθη και απεφασίσθη
Εν Αθήναις τη 19η Νοεμβρίου 1925
Εδημοσιεύθη δε αυτόθι την 21ην Νοεμβρίου 1925
Ο Προεδρεύων Τ.Σ. Ο Δικ. Γραμματεύς
 
Φιλανθρωπικόν λοιπόν και πνευματικόν, το Σωματείον «Τεκτονική Ένωσις». Τι Σωματείον όμως και τι φιλανθρωπία κάνει η «Τεκτονική Ένωση»; Κατ' αρχήν το Σωματείο αυτό δεν είναι «πρόσωπο», είναι προσωπείο. Το προσωπείο, του ισχυρότερου οργάνου της Μασονίας, του «Ύπατου Συμβουλίου του 33ου βαθμού», που είναι το πρόσωπο! Έτσι, το πρόσωπο ενεργεί, αλλά το προσωπείο, στο οποίο κρύβεται, χρεώνεται! Οι υψηλά ιστάμενοι της Μασονίας, όλοι του 33ου βαθμού, προστατεύονται, από τις «χαμηλού επιπέδου» κρίσεις και γνώμες της «βέβηλης» κοινωνίας!
Είναι λοιπόν επιτρεπτό, η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία, να ανέχονται την συνέχιση αυτής της απάτης; Να νομιμοποιούνται σωματεία ως δήθεν φιλανθρωπικά και μορφωτικά και στην πραγματικότητα να είναι κέντρα εξαπάτησης της κοινωνίας και Ναοί λατρείας του Σατανά; Γιατί η Μασονία δεν νομιμοποίησε το «Ύπατο Συμβούλιο του 33ου» με το όνομά του, αλλά χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο «Τεκτονική Ένωση»; Γιατί με την υπ’ αριθμ. 4.058/1924 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών ιδρύθηκε Σωματείο με την επωνυμία «Μπενέ-Μπερίτ», ως Σωματείον «Κοινωνικόν» και ύστερα παρουσιάζεται ως Στοά εν Αθήναις «Μπενέ - Μπερίτ» αριθμ. 993, και ως Σωματείον φιλανθρωπικόν όχι υπό την επωνυμίαν «Μπενέ Μπερίτ», αλλά υπό το όνομα «ΦΙΛΩΝ»; Πρόκειται βεβαίως δια το παράρτημα της τρομερής Εβραϊκής Στοάς «Μεγάλης Δρυός» της Ουάσιγκτον ΗΠΑ που σύγκειται μόνο από εβραϊκής εθνικότητος και πίστεως μέλη με παραρτήματα σε πολλές χώρες της γης.
4. Απόπειρα ολικής υποδούλωσης της Χώρας μας.
Με το Β.Δ. της 19/7/1949 ο γέρων Κων. Καραμανλής, τροποποίησε το Καταστατικό του Τεκτονικού Ιδρύματος και το νέο Τεκτονικό Ίδρυμα αποκτούσε το δικαίωμα «ανέγερσης και διατήρησης Τεκτονικών και Φιλανθρωπικών Μεγάρων στην Αθήνα και σ' όλη την Χώρα, με εισφορές Ναών και Μονών»! Η αντίδραση του λαού, της Διοίκησης της Εκκλησίας και των Χριστιανικών Σωματείων, ήταν άμεση και η Κυβέρνηση αναγκάζεται με το από 23/12/1949 Β.Δ. να ανακαλέσει το ως άνω Διάταγμα. Φοβερή όντως η πρόκληση: Με λεφτά της Εκκλησίας να κτίζονται μασονικοί Ναοί! Αλλά αργότερα με το από 23/12/1955 Διάταγμα, επαναφέρει, το πρώτο, από 19/7/1949 Διάταγμα, διαγραφομένων των λέξεων «Ναών και Μονών»! Έτσι η Μασονία, η θρησκεία του Αντίχριστου, έχει δικαιώματα στη Χώρα μας, να κτίζη ελεύθερα Στοές - Ναούς, χωρίς άδεια, που δεν τα έχουν οι άλλες θρησκείες!
Η Μασονική Εγκυκλοπαίδεια Ν. Χ. Λάσκαρη που κυκλοφορεί με την άδεια της Μ. Στ., της Ελλάδος και του Υ. Συμβ. του 33ου βαθμού, στο λήμμα: «Θρησκεία και Τεκτονισμός» γράφει μεταξύ άλλων: «η Τεκτονική θρησκεία δεν κάνει διακρίσεις. Δέχεται εις τους φιλόξενους κόλπους της, άνδρας παντός δόγματος, ουδέν δε απολύτως θρησκευτικόν δόγμα ευνοεί η αποδοκιμάζει. Ο Τεκτονισμός δεν είναι Ιουδαϊσμός ως ηθέλησαν να τον παρουσιάσουν τινές, καίτοι δεν περικλείει εν εαυτώ τίποτε το δυνάμενον να θίξη τον Ιουδαϊσμόν. Δεν είναι ούτε Χριστιανισμός, καίτοι δεν διδάσκει τίποτα το δυνάμενον να θίξη έναν Χριστιανόν. Η θρησκεία του Τεκτονισμού είναι η γενική θρησκεία της φύσεως και της πρωταρχικής αποκαλύψεως - της κληροδοτηθείσης ημίν υπό αρχαίου τινός και πατριαρχικού ιερατείου - εν τη οποία όλοι οι άνθρωποι δύνανται να συμφωνήσουν. Διδάσκει την άσκησιν της αρετής, αλλά δεν προσφέρει τρόπον απολυτρώσεως εκ της αμαρτίας. Υποδεικνύει εις τους οπαδούς της την ατραπόν της δικαιοσύνης, αλλά δεν ισχυρίζεται ότι αποτελεί «την αλήθειαν και, την ζωήν». Αποτελεί όμως αναμφισβητήτως την πύλην δια της οποίας εισάγονται οι πιστοί εις τον Ναόν της Θείας Αληθείας»!
To κείμενο αυτό είναι η φωτογραφία - η έγχρωμη φωτογραφία - του θεού της Μασονίας Μ.Α.Τ.Σ. (Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος) σε όλα του τα ονόματα: Εωσφόρος Διάβολος, Σατανάς, Βεελζεβούλ, Βελίαλ, Μπαφομέτ, Δαίμονας κ.α., όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη.
Ως προεκήρυξεν από της γενέσεώς της η Μασονία πιστεύει στην ύπαρξιν μιας δημιουργικής αρχής (Principe Createur) υπό το όνομα: «Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος». Το ίδιο ορίζεται και στο άρθρο 1 του Συντάγματος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος της 20/12/1949: «ο Ελευθεροτεκτονισμός πιστεύει εις την ύπαρξιν του Θεού, υπό την προσωνυμίαν «Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος». Ποιός είναι λοιπόν αυτός ο θεός και υπάρχει ίχνος σοβαρότητος και εντιμότητος στον ισχυρισμό της Μασονίας ότι «δεν διδάσκει τίποτα το δυνάμενον να θίξει ένα χριστιανόν», όταν η μασονική θρησκεία στο σύνολό της, αποτελεί διαστρέβλωση και άρνηση όλης της χριστιανικής διδασκαλίας;
Ποιός είναι ο Θεός της μασονικής θρησκείας, μας το αποκαλύπτουν οι μασόνοι συγγραφείς, Κωστής Μελισσαρόπουλος του 33ου βαθμού, στο βιβλίο του «Επτά Τεκτονικαί Όμιλίαι εις 18ον», στο κεφάλαιο: «η έννοια του Μ. Α. Συμπ.» όπως με φρίκη θα ακούσομε κατωτέρω και ο Δημ. Στεφ. Αναγνωστόπουλος στο βιβλίο του «Κυανούς Τεκτονισμός», στο κεφ. «Η απόκρυφος Χιραμική παράδοσις», απολύτως σύμφωνοι και οι δύο για την σχετική μασονική παράδοση!
5. Η απάτη των Λάντμαρκς - Θεμελιώδεις Διατάξεις της Μασονίας
Τα Λάντμαρκς είναι οι 25 Θεμελιώδεις Διατάξεις, νόμοι η αρχαί, της θρησκείας του Σατανά, Μασονίας, που όπως δια μακρών αναπτύσσεται στο «Τεκτονικόν Δελτίον» (επίσημο όργανο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, τεύχος υπ’ αριθ. 74-75 Ιουλ-Αυγ- Σεπτ.-Οκτωβ. 1967, σελ. 281-289), είναι το δογματικό στήριγμα της μασονικής θρησκείας και γι' αυτό «ουδεμία ανθρωπίνη δύναμις δύναται να τα θίξη η τροποποίηση... ο,τι υπήρξαν προ αιώνων, θα απομείνωσι δια παντός και θα εξακολουθούν να ισχύωσιν, εφ' όσον εξακολουθεί να υφίσταται και ο Ελεύθερος Τεκτονισμός»!
Η μοίρα λοιπόν της Μασονίας είναι στενά δεμένη με τα 25 αυτά δόγματα, ανάμεσα στα οποία και το υπ’ αριθμ. 3 που αναφέρεται στην μυστική παράδοση του Γ' Βαθμού (Διδασκάλου) που καθιερώνει ως θεό της Μασονίας τον Εωσφόρο η Σατανά η Διάβολο! Μασονία χωρίς τα 25 αυτά δόγματα δεν νοείται!
Το υπ’ αριθμ. 3 Landmark είναι, για τον λόγο αυτό, το κλειδί για την πλήρη αποκάλυψη του μυστικού της Μασονίας, ορίζοντας τα εξής: «Η παράδοσις του 3ου. Δεν υπάρχει Τεκτονικός Τύπος εν τω οποίω να μη διδάσκονται τα κυριότερα σημεία της παραδόσεως ταύτης. Άλλωστε, οιοσδήποτε τύπος, ο οποίος θα παρέλειπεν η θα ετροποποίει την παράδοσιν ταύτην, θα έπαυε να λέγεται Ελευθεροτεκτονικός»! Η λατρεία λοιπόν του Εωσφόρου, ως Θεού της Μασονίας, που αποκαλύπτεται στην μυστική παράδοση του 3ου βαθμού (του βαθμού του Διδασκάλου) επιβεβαιώνεται στο υπ’ αριθμ. 3 Landmark, το οποίο είναι απαραβίαστο!
Μ.Α.Τ.Σ. Η μάσκα του Εωσφόρου!
Η Μασονία «βάφτισε» τον Θεό: Μέγα Αρχιτέκτονα του σύμπαντος (Μ.Α.Τ.Σ.)! Και το ερώτημα είναι: έχει το δικαίωμα ο άνθρωπος να δίδει άλλο όνομα στον Θεό, όταν ο ίδιος ο Θεός έχει αποκαλύψει το αληθινό του όνομα; Ο Ι. Χριστός είπε προσευχόμενος προς τον Πατέρα Toυ: «Εφανέρωσά σου το όνομα τοις ανθρώποις ους δέδοκάς μοι εκ του κόσμου». Το όνομα αυτό αποτελεί το δόγμα της Αγίας Τριάδος: Το όνομα του ΠΑΤΡΟΣ και του ΥΙΟΥ και του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Αυτό είναι η βάση της Ορθόδοξης Χριστιανικής διδασκαλίας, εναντίον της οποίας βάλλουν όλα τα δαιμόνια, ατομικά και συλλογικά, που αρνούνται την θεότητα του Ι. Χριστού, και πρώτη βέβαια η Μασονία, που τον θεωρεί Μύστη και όχι «Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού»!
Με ποιό δικαίωμα λοιπόν η Μασονία, που ιδρύθηκε και δρα μέσα στο Χριστιανικό κόσμο, αγνόησε το αληθινό όνομα του Θεού και επέβαλλε την νεφελοκοκκυγία του «Μ.Α.Τ.Σ.»; Ποιά άλλη ερμηνεία μπορεί να έχει το θρασύ αυτό τόλμημα, παρά το μίσος της Μασονίας κατά του Ι. Χριστού και γενικά κατά της Αγίας Τριάδος, της οποίας την ύπαρξη θέλησε τόσο ωμά να αγνοήση;
Αλλά δεν ήταν μονάχα αυτό. Με την εισαγωγή του ονόματος της φαντασιοπληξίας του «Μ.Α.Τ.Σ.», οι μασόνοι των Στοών μπλέχτηκαν στα ήξεις αφήξεις της αμπελοφιλοσοφίας της Μασονίας, της Θεοσοφίας, του αποκρυφισμού, του Πνευματισμού, της Μαγείας, χάνοντας τον ίδιο τον εαυτό τους μέσα σ' αυτά!
Αναφέρομε τέσσερα χτυπητά ντοκουμέντα:
α) «ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑ» του ALBEPT PIKE. ο Αλβέρτος Πάϊκ (1809-1891) Boston Massachusetts, U.S.A., μασόνος, έγραψε το βιβλίο «Ηθική και Δόγμα» (MORALS AND DOGMA) το οποίο θεωρείται βαθυστόχαστο από την μασονία, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα αλλοπρόσαλλο, δόλιο, σατανιστικό κείμενο, που αρνείται την Χριστιανική αλήθεια, αλλά το λέει με τρόπο (σταυρολεξικό για ευνόητους λόγους! Μεταφράστηκε στα Ελληνικά από τον «Ιω. Α. Μαργαρίτη 32ο τ. Σεβ.. της Σ.. Στ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ εν ΑΝ. Αθηνών, εγκριθέν υπό της Μεγ. Στ. της Ελλάδος δια του υπ’ αριθ. 63/51 Πίνακος Αυτής». Λόγω της μεγάλης σημασίας του έργου του για τον Μασονισμό και του αξιώματός του (Ύπατος Ταξιάρχης, της Μασονίας) ο Αλβέρτος Πάϊκ όταν ζούσε αποκλήθηκε «Πάπας του Διαβόλου»! Επίσης στο έργο του Bataille: «Le Diable du xix siécle = Ο διάβολος του 19ου αιώνα», ο Α. Πάϊκ σε φανταστική εικόνα παρουσιάζεται τέτοιος! (Εγκυκλοπαίδεια Ελευθέρας Τεκτονικής Ν.Χ. Λάσκαρη σελ. 292), Τι λέει λοιπόν το εγκεκριμένο από τη Μασονία αυτό βιβλίο; Παραθέτομε ένα χαρακτηριστικό δείγμα:
«Χλευάζομεν τους Μάντεις. Ο χλευασμός είναι πολύ εύκολον πράγμα, όσον δύσκολον είναι, ν' αντιλαμβανόμεθα κάτι καλώς. Αλλ’ ήτο δυνατόν ποτέ, ν' αφήση ο Θεός τον κόσμον εν τω σκότει επί δύο εικοσάδας αιώνων, δια να φωτίση μόνον μίαν μικράν γωνίαν της Παλαιστίνης και έναν αμαθή και αγνώμονα λαόν; Διατί να συκοφαντώμεν τον Θεόν και τα Ιερά αυτού; Διατί να νομίζωμεν ότι προϋπήρξαν μόνον πανούργοι ιερείς; Δεν ήτο άραγε δυνατόν, να υπάρξουν ειλικρινείς και τίμιοι άνθρωποι, μεταξύ των ιεροφαντών της Δήμητρος και της Αρτέμιδος, του Διονύσου και του Απόλλωνος, του Ερμού και του Μίθρα; Η θέλετε να δεχθώ μεν ότι όλοι αυτοί απατώντο επί σειράν αιώνων; Η απάτη όμως, δεν είναι τι το μη αποκαλυπτόμενον, ουδέ αθάνατος.
Κατά τους Καβαλιστάς, το αληθές όνομα του Σατανά είναι Yahaveh προφερόμενον αντιστρόφως, διότι εθεωρείτο ως η άρνησις του Θεού και ουχί ως Μαύρη θεότης. Δια τους Μύστας δεν απετέλεσε ποτέ προσωπικότητα, αλλά δύναμιν δημιουργηθείσαν δια το Καλόν, αλλ' ήτις δύναται να χρησιμοποιηθή δια το Κακόν. Είναι το όργανον της Ελευθερίας η της Ελευθέρας βουλήσεως. Αντιπροσωπεύει μίαν προεξέχουσαν φυσικήν δύναμιν, ήτις εις την Μυθολογίαν εσυμβολίσθη ως ο Κερασφόρος Θεός Παν! Εκείθεν δε προήλθεν η θεότης με κεφαλήν Τράγου, αδελφή Θεότης του προϊστορικού Όφεως και του Φωσφόρου, του κομίσαντος το Φως, τον οποίον οι Ποιηταί μετέβαλον εις τον μυθικόν Εωσφόρον (Lucifer)»!
»Ο Τεκτονισμός, όπως και αι θρησκείαι, τα Μυστήρια, ο Ερμητισμός και η Αλχημεία, αποκρύπτει και δεν αποκαλύπτει τα μυστικά του, εκτός μόνον εις τους Ειδήμονας, τους Σοφούς και Εκλεκτούς του»!
β) Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Μ.Α.Τ..Σ.
Ο γνωστός Διευθυντής, επί πολλά έτη του Θεοσοφικού Περιοδικού «ΙΛΙΣΟΣ» Κωστής Μελισσαρόπουλος, Θεοσοφιστής και μασόνος 33ο εξέδωσε το 1974 το βιβλίο του: «ΕΠΤΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ εις 18ον» ανάμεσα στις οποίες και η ομιλία για τον ΜΑΤΣ, με τον εν επικεφαλίδι τίτλο: «η έννοια του Μ.Α.Τ.Σ.», την οποία λόγω της μεγάλης σημασίας της για την αποκάλυψη της μασονικής συνωμοσίας σε βάρος της Ορθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας αναφέρεται για να αντιληφθούμε που βρίσκεται η ρίζα και η πηγή του σατανισμού και της σαταναλατρείας που πλήττει τον σημερινό κόσμο και τη Χώρα μας.
«Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Μ.Α.Τ.Σ.
Ποιά είναι η έννοια του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος;
Ο Τεκτονισμός αναφέρει εις όλους τους βαθμούς και επικαλείται κατά το άνοιγμα και το κλείσιμον των εργασιών του το όνομα του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος. Αλλά δεν δίδει εις ουδένα βαθμόν την ανάλυσιν της έννοιάς του. Και πο
 

Συντάκτης: Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ “ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ” ΔΥΝΑΜΙΤΙΖΕΙ ΤΗ Ν.Δ.

prince2
Τον Σεπτέμβριο για δεύτερη φορά μέσα στο 2015, ο πενόμενος  αλλά αλόγιστος λαός μας, ανέθεσε τις τύχες της Πατρίδος μας στο ΣΥΡΙΖΑ.

Δηλαδή, το κόμμα εκ των αριστερών που όπως όλα τα προηγούμενα κόμματα υφάρπαξαν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών με ασύστολα ψεύδη και ανεφάρμοστες υποσχέσεις. Υποσχόμενοι καλύτερες ημέρες για τον λαό, και τελικά τον πότισαν ξύδι και χολή.
Ωστόσο, οι σημερινοί κυβερνώντες είναι ακόμα χειρότεροι από τους προηγούμενους, γιατί επιπρόσθετα έχουν ως κυρίαρχο σκοπό το ξεθεμελίωμα όλων εκείνων των Ιερών κανόνων που χαρακτηρίζουν το Έθνος των Ελλήνων.
Γιατί, στα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας του ΣΥΡΙΖΑ, κυριαρχούν οι αντίχριστοι, οι διώκτες της Ορθοδοξίας. Και είναι λάθος να λέμε πως ο Τσίπρας, ο Βούτσης, ο Φίλης και τόσοι άλλοι είναι άθεοι. Ο άθεος, δεν πιστεύει πουθενά, αλλά δεν είναι πολέμιος της Ορθοδοξίας. Αντίθετα, ο αντίχριστος μισεί την Ορθοδοξία και έχει κηρύξει πολυμέτωπο αγώνα εναντίον της.
Σ΄ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τη συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόταση της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση της προσευχής στα σχολεία. Όπως, στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ο πόλεμος κατά του μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία...   
Ο Καμμένος σε ρόλο “Εφιάλτη”
Όμως, ακόμη μεγαλύτερες ευθύνες στα διαπραττόμενα εγκλήματα κατά του Έθνους των Ελλήνων, έχει ο Πάνος Καμμένος και το μόρφωμά του, οι “Ανεξάρτητοι Έλληνες”. Ο “Εφιάλτης” από τα δεξιά, αφού πρώτα ακύρωσε τον ίδιο του τον εαυτό ποδοπατώντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του και όλες τις βαρύγδουπες εξαγγελίες του για ανυποχώρητη στάση στις “κόκκινες γραμμές”, στη σύμπραξή του με το ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια εκ του ασφαλούς “παίζει” το παιχνίδι της Εξουσίας. Το παίζει επαναστάτης και δεν ψηφίζει το νομοσχέδιο για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς μετανάστες, αφού πρώτα εξασφάλισε πως θα υπάρξει στη Βουλή πλειοψηφία από άλλους καλοθελητές του Συστήματος και έτσι δεν θα κινδυνεύσει η Κυβέρνηση.  
Αφήνει ελεύθερους κατά συνείδηση τους βουλευτές του να ψηφίσουν το νομοσχέδιο που αφορά στη συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών. Αφού πρώτα εξασφάλισε ο ΣΥΡΙΖΑ την πλειοψηφία στη Βουλή, με τη σύμφωνη γνώμη επί του νομοσχεδίου, του ΠΑΣΟΚ, του “Ποταμιού” και της “Ένωσης Κεντρώων”.
Επαναστάτης εκ του ασφαλούς ο Πανούλης. Και με τον λαό και με την Εξουσία.  
Παραμένει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΝΔ
Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στο στρατόπεδο της συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, δυστυχώς, δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση για να αντιπαρατεθεί μαζί τους. Στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, κοντά 3 μήνες τώρα, ασχολούνται με τις εσωκομματικές τους διαδικασίες. Τρεις ολόκληρους μήνες, οι 4 υποψήφιοι για την Προεδρία της ΝΔ και μαζί τους όλος ο κομματικός μηχανισμός, ασχολείται με αυτό το θέμα.
Ουδείς από το κόμμα της ΝΔ, ασχολείται με τα τόσα δεινά που επιφέρουν στον ελληνικό λαό οι πολιτικές αποφάσεις του μεταλλαγμένου ΣΥΡΙΖΑ, που από αριστερό κόμμα, εξελίχθηκε στον πλέον σκληρό εκφραστή του νεοφιλελευθερισμού. Και αφού “κατάφεραν”, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, εκεί στη ΝΔ, να οδηγήσουν σε μέγα φιάσκο τη διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015, με τεράστιες πολιτικές συνέπειες, πραγματοποίησαν τελικά τη διαδικασία εκλογής Προέδρου, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015. 
Μια διαδικασία που περίμεναν όλοι με αγωνία – ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων - προκειμένου να διαπιστώσουν ποιο θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Όχι, τόσο το εκλογικό, αλλά κυρίως της τάσεως των ψηφοφόρων της κεντροδεξιάς Παράταξης προς αυτό που είχε δημιουργηθεί με την αναγγελία των τεσσάρων υποψηφιοτήτων. Δηλαδή, οι πάντες γνώριζαν πως ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, υποστηριζόταν από τον “ιδιοκτήτη” της γαλάζιας πολυκατοικίας, τον Κώστα Καραμανλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την “Ιερά” Οικογένεια Μητσοτάκη. Ο Άδωνις Γεωργιάδης από το διαμορφωμένο εσχάτως πολιτικό τζάκι του Σαμαρά. Και ο Απόστολος Τζιτζικώστας, φάνταζε να εκφράζει το νέο, το φρέσκο, που δεν είχε στηρίξεις από την πολιτική παραταξιακή νομενκλατούρα του “χθες”, υπεύθυνη για το σημερινό κατάντημα της Πατρίδας και της κεντροδεξιάς Παράταξης. 
Γι΄ αυτό η 20η Δεκεμβρίου, χαρακτηρίστηκε ως ημέρα ορόσημο για την Κεντροδεξιά. Οι ψηφοφόροι της, είχαν μοναδική ευκαιρία για να αποτινάξουν από την Παράταξη και την Πατρίδα, όλους εκείνους που τις οδήγησαν στην αφάνεια, την ανυποληψία και με μαθηματική ακρίβεια τη ΝΔ σε μελλοντικές χαμηλές εκλογικές πτήσεις, α λα ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, αυτοί επέλεξαν να στηρίξουν τα παλαιολιθικά τζάκια. Του Καραμανλή και του Μητσοτάκη.
Έτσι, απέδειξε αυτό το κομμάτι του λαού μας, πως δεν βάζει μυαλό με τίποτα. Αυτοί οι ίδιοι παρέδωσαν την Εξουσία στον Γιώργο Παπανδρέου, στον Αντώνη Σαμαρά και στον Αλέξη Τσίπρα. Ενδυνάμωσαν βροντοφωνάζοντας πως, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΝΔ δεν αλλάζει. Παραμένει στον Κώστα Καραμανλή.
Το ζητούμενο βεβαίως είναι, πως μετά τις επαναληπτικές εσωκομματικές εκλογές στις 10 Ιανουαρίου, οι 4 δελφίνοι θα μπορέσουν να ομονοήσουν, μετά το τεράστιο χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους, με βαριές και προσβλητικές κουβέντες και εκφράσεις που εκτόξευσαν εναντίον αλλήλων. Πώς είναι δυνατόν την επόμενη ημέρα αυτοί να συνεργαστούν κάτω από την ίδια πολιτική στέγη;      
Γι΄ αυτό πολλοί υποστηρίζουν πως η διάλυση της ΝΔ είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά, στα 41 χρόνια ύπαρξής της…    
Πρίγκιπας “τρομοκράτης”
Το αποτέλεσμα της εσωκομματικής επικράτησης του Καραμανλισμού στη ΝΔ, επιβεβαιώνει το ρητορικό τίτλο – πριν από λίγες ημέρες - του άρθρου μου: “Ο Καραμανλής διαλύει τη ΝΔ και φέρνει τον τέως Βασιλιά”.
Αυτό το αποτέλεσμα – σύμφωνα με ακριβέστατες πληροφορίες μας – θα επισπεύσει τις διαδικασίες ιδρύσεως κόμματος από τον τέως Βασιλιά Κωνσταντίνο. Που όπως ακούγεται, αυτού του κόμματος θα ηγηθεί ο Πρίγκιπας Νικόλαος, προκειμένου να μείνει στο απυρόβλητο ο Διάδοχος Παύλος για παν ενδεχόμενο.
Σημαντικός επιπρόσθετος λόγος της επίσπευσης ιδρύσεως του φιλοβασιλικού κόμματος, είναι η επικράτηση του Καραμανλισμού στις εσωκομματικές διαδικασίες της ΝΔ. Και αυτό γιατί, φιλοβασιλικοί κύκλοι θεωρούν πως ο χειρότερος εχθρός της Βασιλείας υπήρξε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ο οποίος πρόδωσε τη Βασιλεία και συντάχθηκε με τον Κομμουνισμό. Οι ίδιοι κύκλοι θεωρούν πως αυτή η πολιτική κίνηση θα ανακουφίσει τον ελληνικό λαό που αναζητά την χαμένη ελπίδα και επίσης, πιστεύουν πως αυτή η πολιτική κίνηση θα έπρεπε ήδη να έχει λάβει σάρκα και οστά.  
Επίσης, μας επιβεβαίωσαν πως έχουν γίνει ήδη συναντήσεις με σημερινούς βουλευτές της ΝΔ, αλλά και με πολλούς που διετέλεσαν βουλευτές κατά το παρελθόν. Είναι δε, ιδιαίτερα αισιόδοξοι, σύμφωνα και με κρυφές δημοσκοπήσεις που έχουν πραγματοποιήσει, όπου ψηφοφόροι της ΝΔ επαινούν και συντάσσονται σ΄ αυτήν την προοπτική.
Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε πως υπάρχει μεγάλο φιλοβασιλικό κομμάτι του λαού μας που αναπολεί τις παλαιές “ένδοξες” στιγμές της Βασιλείας στην Ελλάδα, ειδικότερα μετά τη διαδρομή της Μεταπολίτευσης στη χώρα…  
     
Γράφει ο Παναγιώτης Αποστόλου
Επικεφαλής “Ελλήνων Πολιτεία”
egerssi@otenet.gr
www.apostoloupanos.gr

Ἦταν ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος Ἕλλην;
Ἦταν ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος Ἕλλην;2 
Πολλὲς φορές, ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια, «σκοντάφτω» σὲ διάφορα στοιχεῖα ἤ τοποθετήσεις, ποὺ φέρουν τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο ὡς …«περιούσιο» σιωνιστή, ἀπολύτως ἀνθέλληνα καὶ ὁπωσδήποτε οὐδόλως Ἕλληνα.
 
Οἱ θαυμαστές του, ἀπὸ τὴν ἄλλην, εἶναι πολλοί, γιὰ νὰ τοὺς ἀγνοήσουμε, καθὼς πολλὰ εἶναι κι ἐκεῖνα τὰ διφορούμενα στοιχεῖα, ποὺ ἀπὸ μίαν ὀπτικὴ θὰ μποροῦσαν νὰ τὸν ἐντάξουν ἁπλῶς στὴν κατηγορία ἐκείνων τῶν πολιτικῶν ποὺ κατὰ καιροὺς κάνουν καὶ κάποια  …λαθάκια, ποὺ …«ὅλως συμπτωματικῶς» χρειάζονται γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν σιωνιστικὰ συμφέροντα!!!..

Ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν αὐτὰ ποὺ θὰ σᾶς παρουσιάσω σήμερα εἶναι ἀπόψεις ἤ ἀποτελέσματα ἐρευνῶν, ποὺ πίσω τους ὑπάρχουν ἀμέτρητα ἔγγραφα γιὰ νὰ τὶς στηρίξουν, θὰ σταθῶ σὲ τρία μόνον στοιχεῖα, ἀπὸ τὸν βίο καὶ τὰ ἔργα τοῦ Βενιζέλου, ποὺ πράγματι περιστασιακῶς μὰ καὶ σὲ βάθος χρόνου, ἐξυπηρέτησαν ἀλλὰ κι ἀκόμη ἐξυπηρετοῦν, τὰ σιωνιστικὰ συμφέροντα, τοπικὰ καὶ παγκόσμια.
Τὸ πρῶτον εἶναι τὸ «κίνημα τῆς Θεσσαλονίκης», ποὺ δὲν θὰ ὑπῆρχε ἐὰν δὲν ἔπεφτε γερὴ χρηματοδότησις, ὑπὸ τὴν μορφὴν δανεισμοῦ (πάντα σὲ ἐμᾶς ὁ λογαριασμός) . Ἕνα «κίνημα» ποὺ ἀνέτρεψε, κατόπιν τῶν ἀποκλεισμῶν καὶ τῶν ἐκβιασμῶν καὶ τῆς λεηλασίας, τὴν νόμιμο κυβέρνησιν. 

Ὡς …«ἀποζημίωσιν» ἐλάβαμε τὶς περιοχὲς τῆς Μακεδονίας, τῆς Ἠπείρου καὶ τῆς Θράκης ἀλλὰ καὶ τὸ ἀλβανικὸ κράτος, μαζὺ μὲ τὴν διάλυσιν- καταστροφὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῶν περιοχῶν τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Ἠπείρου (Μοναστήριον, Βόρειος Ἤπειρος.)
Τὸ δεύτερον στοιχεῖον εἶναι ἡ ἁρπαγὴ ἀπὸ τὴν (σιωνιστική) Βρεταννία τῆς περιοχῆς τῆς Μοσούλης, μὲ τὴν οὐσιαστικὴ βοήθεια τοῦ Βενιζέλου. Ἐὰν δὲν μᾶς ἔβαζε στὴν περιπέτεια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας οὔτε ἀνταλλαγὴ πληθυσμῶν θὰ συνέβαιινει, οὔτε ἡ μεγίστη καταστροφὴ καὶ ἡ ἐκ παραλλήλου γενοκτονία, μὰ οὔτε καὶ ἡ ἀπασχόλησις τῶν ὀθωμανῶν, γιὰ νὰ …παραλάβουν, ἀνενόχλητοι, οἱ …«Ἄγγλοι» τὸν ἔλεγχο καὶ αὐτῆς τῆς περιοχῆς τοῦ πλανήτου.
 
Ἡ Μοσούλη ἀνῆκε στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία καὶ σαφῶς ἐπὶ νεοτούρκων γνωρίζουμε πὼς διελύθη, ἀλλάζοντας, φαινομενικῶς, τὶς ἰσοῤῥοπίες τῆς περιοχῆς. Μὰ ἐκείνην ἀκριβῶς τὴν περίοδο καὶ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωσις, ὅπως ἡ πρώην Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, ἐξεχώρησαν τὰ πετρέλαια, περιουσία τῶν ἐθνῶν, στοὺς Rothschild, μὲ ἀδιαφανεῖς μεθόδους καὶ διαδικασίες.Λεηλασία κι αὐτή, ποὺ γιὰ λόγους προπαγάνδας καὶ παραπληροφορήσεως, δύσκολα ἀναφέροντα τὰ ὀνόματα τῶν πραγματικῶν χρηματοδοτῶν καὶ κατ’ ἐξακολούθησιν πλιατσικολόγων…

Γιατί ὁ κομμουνιστής Λένιν …ΧΑΡΙΣΕ τά πετρέλαια τῆς Ῥωσσίας στούς τοκογλύφους;

Νεότουρκοι, ντονμέδες καὶ …Ἑβραῖοι!!!

Πίσω ΚΑΙ ἀπὸ τὴν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ἕνας …«περιούσιος»!!!

Ἡ γενοκτονία τῶν Ἁρμενίων καὶ οἱ Γερμανοὶ συνεργοί.

Γιατί ὁ Marx ΔΕΝ …«γνώριζε» τόν Rothschild;

Σὲ …«παγκόσμια ἀποκλειστικότητα» ἐσταυρωμένες γυναῖκες!!

Τί συνέβη στήν Γεωργία ἐπί Σαακασβίλι;

Ἦταν ἤ ὄχι γενοκτονία ἡ γενοκτονία;

Γιατί οὐδέ ἕνας ἀριστερός ἀναφέρεται στό ὄνομα Rothschild;

Τὸ τρίτον σημεῖον, γιὰ τὸ ὁποῖον ἐπίσης ἐλάχιστα γνωρίζουμε, εἶναι ἡ παράδοσις, κυριολεκτικῶς, τῶν Ποντίων, μὰ καὶ ὅλων τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς τότε ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, στὰ χέρια τῶν σφαγέων τους.
 Ἡ ἄρνησις Βενιζέλου νὰ στηρίξῃ καὶ νὰ προστατεύσῃ τὸ ἀντάρτικο τοῦ Πόνου, μαζὺ μὲ ὅλες τὶς ἐχθρικὲς ἐνέργειές του, συνυπέγραψαν τὴν γενοκτονία καὶ τὴν καταστροφή.
«…Οι Πόντιοι επαναστατούν. Τους αναγνωρίζουν σχεδόν όλα τα κράτη εκτός της Ελλάδος του Βενιζέλου. Το αποτέλεσμα γνωστό: μισθοφόροι μπολσεβίκοι και Τούρκοι τους σφάζουν….»

Νὰ ποιὸς ἦταν ὁ Βενιζέλος.

Σήμερα ἐλάχιστα εἶναι τὰ βιβλία ποὺ κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα καὶ ἀναφέρονται στὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο μὲ …ἀρνητικὸ τρόπο.
 Σὰν νὰ ὑπάρχῃ μία αὐστηρὰ λογοκρισία, ἐπίσημος καὶ ἄνευ αἰδοῦς, ὑπέρ του.
 

Καὶ μόνον ὅμως ποὺ ὑπέδειξε τὸν Κεμάλ, τὸν ἑβραῖο-ντονμὲ γιὰ Νόμπελ Εἰρήνης, ἀποδεικνύει πολλὰ ποὺ δὲν …ὁμολογοῦνται.
 
Δυστυχῶς…


Ἦταν ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος Ἕλλην;1

Τὸ τελειωτικὸν κτύπημα γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ποντίων.

Πίσω ἀπὸ κάτι ΝΟΜΠΕΛIΟΥΧΟΥΣ εἰρήνης μερικὲς …γενοκτονίες!!!

Ἡ πρότασις Βενιζέλου ὑπὲρ Κεμᾶλ γιὰ τὸ ΝΟΜΠΕΛ εἰρήνης!

Ἡ ἑβραϊκὴ καταγωγὴ τοῦ Κεμάλ.

Ἦταν ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος Ἕλλην;5

Τὸ καλὰ κρυμένο μυστικὸ τῆς καταγωγῆς τοῦ Κεμᾶλ!

Ὁ …«περιούσιος» Κεμάλ

Πίσω ΚΑΙ ἀπὸ τὸν Κεμὰλ ἡ μαφία τῶν …«περιουσίων»!!!

Μία ἀπίστευτη ἱστορικὴ κοροϊδία!

Οἱ γενοκτονίες κρύβουν πίσω τους μεγάλες λεηλασίες!!!

Αὐτὰ καὶ μόνον τὰ στοιχεῖα, δίχως νὰ γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες, καθιστοῦν τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο ἐχθρικὸ πρὸς τοὺς Ἕλληνες, φίλα προσκείμενον στοὺς ἑβραιοσιωνιστὲς καὶ θαυμαστὴ τοῦ Κεμᾶλ.

Αὐτὸν ὅμως τὸν Βενιζέλο μᾶς τὸν ἔχουν ἐπιβάλλει ὡς «ἐθνάρχη» καὶ «ἡγέτη», δίχως ὅμως ποτὲ νὰ προβληματισθοῦμε καὶ γιὰ τὰ πρότυπα ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν, μέσα ἀπὸ τὸ σύστημα ἀπαιδείας τους, μὰ κυρίως μέσῳ τῆς συστηματικῆς προπαγάνδας τους, ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Οἱ δυνάστες μας (βουλευτές, πολιτικάντηδες, πολιτεία) συστηματικῶς ἐκθειάζουν τὸν Βενιζέλο, τὸν προβάλλουν μὲ κάθε εὐκαιρία, τὸν θέτουν ὡς πρότυπο κι ἐμεῖς, μὴ ἀντιλαμβανόμενοι πὼς ὅλοι αὐτοὶ παραμένουν σκέτοι ἐπιτηρητὲς καὶ παπαγάλοι τῶν πραγματικῶν ἐξουσιαστῶν, τοὺς μιμούμεθα καὶ υἱοθετοῦμε ἀκρίτως τὶς προπαγάνδες τους.
Πολλὲς φορὲς ἔχω ἰσχυρισθῆ πὼς πρώτη καὶ σημαντικοτέρα πρᾶξις, γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦμε, εἶναι ἡ ἀμφισβήτησις καὶ ἡ ἄρνησις τῶν προτύπων καὶ τῶν ἰδεολογημάτων ποὺ θεωροῦνται ὡς …ἀποδεκτά. Ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινᾶμε τὸ …ξεφλούδισμα, γιὰ νὰ βροῦμε πρῶτα πρῶτα τοὺς ἑαυτούς μας καὶ μετὰ τὴν Πατρίδα μας.


Φιλονόη
Υ.Γ.1. Ἀπὸ ὅποιαν πλευρὰ κι ἐὰν τὸ ἐρευνήσουμε (μητσοτακέικο, μπατσοκέικα, σοσιαλοκομμουνισμός) σὲ ἕναν Βενιζελο καταλήγουμε!!!

 

ΔΕΝ ἐπιτρέπεται νὰ ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ οἱ …βενιζελικοὶ ἀπόγονοι!!!

Ἦταν ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος Ἕλλην;2

Βενιζελικοὶ ἀπόγονοι.

Υ.Γ.2. Τὸ βιβλίον τοῦ Παπαδάκη ἔχει ἐξαφανισθεῖ καὶ μόνον ἀπὸ τὸ βιβλίον τοῦ Ἀντωνακέα ἀντλοῦμε κάποιες πληροφορίες.

Υ.Γ.3. Ὑπάρχουν ξεκάθαρες ὑπόνοιες, ἀκόμη κι ἀπὸ Τούρκους ἐρευνητές, γιὰ τὶς ὁμοφυλοφιλικὲς τάσεις τοῦ Κεμᾶλ. Ὁμοίως ὑπάρχουν πολλοὶ ὑπαινιγμοὶ γιὰ ἀνάλογες τάσεις τοῦ Βενιζέλου. Σαφῶς καὶ οἱ ὅποιες ἐρωτικές τους προτιμήσεις μᾶς εἶναι ἀδιάφορες, ἀλλὰ ἐὰν πράγματι ἦταν ἔτσι, προσθέτουν ἕνα ἀκόμη «λιθαράκι» στὶς ὅποιες ἐξαρτήσεις τους, ἰδίως γιὰ ἐποχὲς ποὺ ἡ ὁμοφυλοφιλία ἦταν ἐκτὸς ἀπὸ ἁμάρτημα καὶ κοινωνικὸ ἔγκλημα.
Η πραγματική καταγωγη του Ελευθερίου Βενιζέλου

Μας έχουν πει ότι είναι από την Λεβεντογέννα Κρήτη, είναι όμως έτσι τα πράγματα;

Ἦταν ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος Ἕλλην;3
Ἦταν ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος Ἕλλην;4


κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το PDF.
σημείωση: Το παρόν αρχείο είναι κομμάτι από το βιβλίο «Φαυλοκρατία» του Ν. Αντωνακέα 1965

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Ἀλλ’ ἄς ἐπανέλθωμεν εἰς τὴν οἰκογενειακὴν προέλευσιν τοῦ  Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Ἔχοντες δὲ ὑπ’ ὄψιν τὸ ἔργον καὶ ὅλας τὰς ἰδιότητας τοῦ χαρακτῆρος αὐτοῦ,  ἄς  σκιαγραφήσωμεν ἐν συνεχείᾳ τὴν μεγάλην «προσωπικότητα»  τοῦ πολιτικοῦ ἐκείνου ἀνδρός.

Ἀκριβῶς ὅπως τινὲς ἐκ τῶν φίλων καὶ θαυμαστῶν του, ἀναδειχθέντες παρ’ αὐτοῦ ἤ ἐνδιαιτώμενοι ἐκ τοῦ ταμείου τῆς συζύγου του  Ἕλενας,  διὰ μυθιστορηματικῶν διηγήσεων προσπαθοῦσι νὰ …  θεοποιήσωσι τὸν αὐθέντη των,  οὕτω ἄλλοι τῆς αὐτῆς συνομοταξίας προσπαθοῦσι διὰ παρεμφερῶν διηγήσεων νὰ ἀποδείξωσιν ὅτι ὁ  πατὴρ τοῦ  Ἐλευθερίου Βενιζέλου,  Κυριάκος κατήγετο ἐκ Μυστρᾶ τῆς Σπάρτης καὶ ὅτι ἦτο ἀπόγονος τῆς ἐκεῖ ἀρχοντικῆς οἰκογενείας τῶν Κρεββατάδων!!!.   Χωρὶς τοῦτο νὰ ἐπιβεβαιοῦται ἐξ οὐδεμιᾶς ἐπισήμου ἱστορικῆς πηγῆς καὶ χωρὶς ἐκεῖνος ζῶν  εἰσέτι νὰ ἰσχυρισθῇ τοιοῦτον τὶ ποτέ….

Μὴν ἀπορεῖτε !.. Οἱ  μεμυημένοι Βενιζελικοὶ ὡς ἐκαλοῦντο ἐν Κρήτῃ οἱ φανατικοὶ ὁπαδοὶ τοῦ   «Μεσσίου»,  εἶναι ἱκανοὶ δι’  ὅλα.  Προσωπικῶς εἶδον ἐγὼ ὡς ἀξιωματικός,  κατὰ τὸ ἔτος 1918, εἴς τι σχολεῖον τῆς Λήμνου, μεγάλην διαφημιστικὴν ἐλαιογραφίαν παριστῶσαν τὸν ὑελοφοροῦντα Ἐλευθέριον Βενιζέλον ὡς ἐξερχόμενον τῆς … θαλάσσης καὶ  εὐλογοῦντα ὡς ὁ Χριστὸς τὰ  πέριξ αὐτοῦ συναθροισθέντα παιδία,  πρὸς  τὰ ὁποῖα διένειμεν δῶρα.  Ὤ!  ὁποία βλασφημία!!…

Φαντασθῆτε λοιπόν,  ποῦ εἶναι δυνατὸν νὰ φθάσῃ ἡ συσκοτισμένη διάνοια καὶ ὁ φανατισμὸς τῶν  ἀποναρκωθέντων ὁπαδῶν τοῦ  Βενιζέλου καὶ ποίου εἴδους σοφίσματα εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπινοήσωσιν, ὥστε νὰ θεοποιηθῇ ὁ μέγας δαίμων τῆς Ἑλλάδος.
Ἰδοὺ ὅμως ἡ οἰκογενειακὴ προέλευσις τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου ὡς τὴν ἱστορεῖ ἀκριβῶς εἰς τὸ βιβλίον του, ὑπὸ τὸν τίτλον «βιογραφία Ἐλευθερίου Βενιζέλου» ὁ Μ.Α. Παπαδάκης:

«…  Κερκυραία Ἑβραία, ὀρφανή, ὁμιλοῦσα θαυμάσια τὴν Ἑλληνικὴν, ἦλθεν εἰς Θεσσαλονίκην διὰ νὰ γνωρίσῃ τοὺς συγγενεῖς της  καὶ ἐνυμφεύθη τὸν ἐξάδελφόν της Μπένυ Σελόν.  Ὁ  σύζυγός της ἦτο γυρολόγος. Ἐκ τοῦ γάμου των, ἐγεννήθη υἱός, ἀλλ’ ἕξι ἔτη μετὰ τὴν γεννησίν του ἀπέθανεν ὁ σύζυγός της καὶ ἔμεινε χήρα. Αὕτη ἐβασανίζετο ὅμως διὰ νὰ ἀναθρέψῃ τὸ καχεκτικὸν τέκνο της, λόγῳ τῆς κληρονομηθείσης πατρικῆς ἀσθενείας.

«… Μόλις ὁ υἱός της  ἔγινε δέκα ἐτῶν, ἤρχισε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ πατρός του, κατῴρθωνεν δὲ οὕτω νὰ κερδίζῃ ὀλίγα χρήματα καὶ νὰ βοηθῇ τὴν μητέραν του. Ἀλλ’ οἱ κόποι, αἱ στενοχωρίαι, αἱ στερήσεις καὶ ἡ κληρονομίία τῆς συζυγικῆς ἀσθενείας, τόσον τὴν εἶχον καταβάλει, ὥστε μετὰ μικρὸν διάστημα νὰ ἀποθάνῃ καὶ αὐτή.

«… Ὁ νέος ἔμεινε μόνος του, ἐξακολουθῶν τὸ ἐπάγγελμα τοῦ γυρολόγου, εἶχεν ὅμως μανίαν καὶ μεγάλην ἀγάπην πρὸς τὴν θάλασσαν ὅπου ἐψάρευε τὰς ὥρας τῆς ἀργίας του. Μόλις ἔγινε δεκαέξι ἐτῶν ἤρχισε νὰ σκέπτεται ὅτι θὰ ὑπηρετήσῃ στρατιώτης καὶ δὲν ἔπαυσε νὰ ἐνεργῇ πῶς θὰ δραπετεέσῃ ἐκ Θεσσαλονίκης διὰ νὰ ἀποφύγῃ τὴν στράτευσίν του εἰς τοὺς Τούρκους, καὶ δὲν ἄργησε νὰ παρουσιασθῇ ἡ εὐκαιρία.

«… Εἰς τὴν Θεσσαλονίκην παρέμενε ἕνα καΐκι Βατικιώτικο, τοῦ ὁποίου ὁ μοῦτσος ἐνοσηλεύετο εἰς τὸ νοσοκομεῖον , ὅπου καὶ ἀπέθανεν.  Ὁ νέος ἔπεισεν τὸν πλοίαρχον νὰ τὸν παραλάβῃ ὡς μοῦτσον εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ ἀποθανόντος. Πράγματι ὁ πλοίαρχος τὸν παρέλαβε καὶ ἀνεχώρησε λάθρα ἐκ Θεσσαλονίκης.

«… Κατὰ τὸ μέχρι Πειραιῶς ταξείδι τὸ ὁποῖον διήρκεσε ἐπὶ πολλοὺς μήνας, λόγῳ τῶν πολλῶν προσεγγίσεων, οἱ ναῦται τὸν ἐφώναζον «Κυριάκον» μὲ τὸ ὄνομα δηλαδὴ τοῦ ἀποθανόντος. Αὐτὸς ὄχι μόνον τὸ ἐδέχετο , ἀλλ’ ἤκουεν εὐχαρίστως εἰς τὸ ὄνομα αὐτὸ ὁσάκις τὸν ἐφώναζον καὶ ἔκτοτε ἐσυνήθισε καὶ ἐκαλεῖτο «Κυριάκος». Ὁ πλοίαρχος καὶ οἱ ναῦται ἦσαν κατενθουσιασμένοι μὲ τὸν νέον μοῦτσον διὰ τὴν ἐξυπνάδα καὶ διὰ τὴν ἐργατικότητά του.

«… Εἰς τὸν Πειραιᾶ ὁ πλοίαρχος ἐπαρουσίασεν εἰς τὸ Λιμεναρχεῖον τὸ πιστοποιητικὸν τοῦ νοσοκομείου, δι’  οὗ ἐβεβαιοῦτο ὁ θάνατος τοῦ πρώτου Κυριάκου.  Εἶχεν ὅμως ἀνάγκην νὰ δηλώσῃ τὸ ὀνοματεπώνυμον τοῦ νέου «Κυριάκου» διὰ νὰ γραφῇ εἰς τὸ Λιμαναρχεῖον. Ἐκάλεσεν ἰδιαιτέρως τὸν «Κυριάκον» καὶ τὸν ἠρώτησεν ἄν ἦτο εὐχαριστημένος μὲ τὴν θαλασσινὴν ζωὴν καὶ  ἄν θὰ ἔμενε ἐργαζόμενος μαζύ του. Εἰς καταφατικὴν δὲ ἀπάντησιν, τὸν ἠρώτησε, ποῖον ἦτο τὸ ἐπίθετόν του. Ὁ Κυριάκος, ἐνεθυμεῖτο ἀπὸ ὅ,τι εἶχεν ἀκούσει,  δηλαδὴ ὅτι ὁ πατήρ του ὀνομάζετο Μπένυ Σελόν.

«… Ὁ πλοίαρχος δὲν ἐδυσκολεύθη νὰ συνθέσῃ τὸ νέον ὄνομα·  «Κυριάκος Μπενυσέλος» καὶ τοιουτοτρόπως ἐνεγράφη εἰς τὸ λιμεναρχεῖον.  Ἐπὶ τρία ἔτη εἰργάσθη εἰς τὸ ἴδιον πλοῖον, ἀλλὰ εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ  τετάρτου ἔτους, ὁ πλοίαρχος ἀπέθανε καὶ ὁ Κυριάκος ἔμεινεν ἄνευ πλοίου καὶ πλοιάρχου. Μετὰ μικρὸν διάστημα προσελήφθη εἰς ἄλλο πλοῖον ὡς ναύτης, δι’ ἕν ταξείδιον διὰ τὰ Χανιὰ τῆς Κρήτης, ὅπου τὸ πλοῖον ἐφόρτωνε πορτοκάλια.  Ὁ  Κυριάκος παρέλαβε τὰ χαρτιά του ἀπὸ τὸ Λιμεναρχεῖον καὶ ἀνέλαβεν ὑπηρεσίαν ὑπό τὸν νέον πλοίαρχον. Ἔφθασεν εἰς τὰ Χανιὰ καὶ ἤρχισεν ἡ φόρτωσις. Ἀλλὰ πρὸ τοῦ νὰ φορτώσουν, μιὰ μεγάλη τρικυμία συνέτριψε τὸ πλοῖον ἐντὸς τοῦ λιμένος τῶν Χανίων. Ὁ πλοίαρχος κι αὐτὸς ἔμειναν εἰς τὸν δρόμον.!.

«… Ἡ συγκοινωνία ἦτο πολὺ ἀραιὰ διότι μόνον μία «ταμπακέρα»  ὑπὸ τὸν πλοίαρχον καπετὰν Κοσμᾶ προσήγγιζε τὴν Κρήτην.  Αὕτη ἔφερνε καὶ παρελάμβανεν ἀλληλογραφίαν κατὰ τρίμηνον.  Ὁ  Κυριάκος ἐσκέφθη, διὰ νὰ μὴν μείνῃ ἄνευ ἐργασίας, νὰ ἐπαναλάβῃ τὸ πατρικόν του ἐπάγγελμα.  Ἐπρομηθεύθη τὴν «πανιέρα» ἠγόρασε ἀπὸ τὸν Φουλάκην ὀλίγα μικροεμπορεύματα καὶ ἤρχισε τὸ ἐμπόριον τοῦ γυρολόγου εἰς τὰ πέριξ τῶν Χανίων χωρία.

Τὸ ἐμπόριον αὐτό, ἐγίνετο ἀποκλειστικῶς ἀπὸ Ἑβραίους, οἵτινες μὲ τὸ ἄνοιγμα τοῦ Καλεκαπασί -πύλη τοῦ φρουρίου -ἐξήρχοντο τῆς πόλεως καὶ ἐπεσκέπτοντο τὰ πέριξ Χριστιανικὰ χωρία καὶ τὰ Τουρκικὰ μετόχια.

«… Ὁ Κυριάκος γνωρισθεὶς μὲ ὅλους τοὺς Ἑβραίους, εἰς οὐδένα ἐνεπιστεύθη τὴν καταγωγήν του. Κατόόρθωσεν νὰ ἀναγνωρισθῇ  ὅμως ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ προξενεῖον,  ὡς Ἕλλην ὑπήκοος καὶ ἦτο εἷς ἐκ τῶν ὀλίγων ἀνεγνωρισμένων Ἑλλήνων ὑπηκόων ἐν Κρήτῃ.  Τοιουτοτρόπως ἦτο ὁ μόνος κατὰ φαινόμενον Χριστιανὸς γυρολόγος καὶ συνεπῶς ἡ ἐργασία του ἦτο μεγάλη καὶ προσοδοφόρος.

«… Οἱ γυρολόγοι ἐπιστρέφοντες εἰς τὴν πόλιν ἔφερον συνήθως μαζύ των αὐγὰ καὶ κοτόπουλα, διότι αἱ χωρικαὶ μὴ ἔχουσαι χρήματα ἔδιδον ταῦτα διὰ νὰ ἀγοράσωσι τὰ ἀναγκαιοῦντα αὐταῖς. Ὁ Κυριάκος ἤρχισε κι αὐτὸς νὰ συμμορφοῦται μὲ τὸ σύστημα ἐκεῖνο καὶ ἔφερνε συχνὰ εἰς τὴν πόλιν αὐγὰ καὶ κοτόπουλα, τὰ ὀποῖα συνήθως ἐπώλει εἰς τὸν μεγαλέμπορον Μαρκαντωνάκην.

«… Ὁ Μαρκαντωνάκης συμπάθησεν τὸν Κυριάκον καὶ παρήγγειλεν εἰς τὸν γραμματέαν του νὰ κρατῇ πάντα τὰ ὑπό τοῦ Κυριάκου προσκομιζόμενα αὐγὰ καὶ πουλερικὰ καὶ νὰ τὸν πιστώνῃ διότι ὁ Κυριάκος τὸν  εἶχεν παρακαλέσει νὰ τοῦ φυλάττῃ τὰ χρήματά του. Ὁ Κυριάκος συνέλαβεν σταθερὰν ἀπόφασιν νὰ μαζεύσῃ χρήματα διὰ νὰ ἀνοίξῃ μαγαζάκι. 

Τὴν σκέψιν του ἐκείνην τὴν ἐδυνάμωσεν καὶ ὁ ἔρως του πρὸς μίαν εὔμορφην χωριατοπούλαν. Ὁ Κυριάκος ἤρχισε νὰ ἀπομακρύνεται ἐκ τῆς ζώνης τῶν πέριξ τῶν Χανίων χωρίων τὰ ὁποῖα ἀπεῖχον περίπου μίαν ὥραν καὶ ἐπροχώρει εἰς τὰ ὀρεινὰ χωρία εἰς τὰ ὁποῖα οἱ Ἑβραῖοι γυρολόγοι ἐφοβοῦντο νὰ πηγαίνουν.

«…Εἰς ἕν ἐκ τῶν χωρίων ἐκείνων ὁ Κυριάκος ἐγνώρισε μιὰν ὡραίαν κόρην τὴν ὁποίαν ἠγάπησεν ἐμμανῶς. Τὸ χωρίον αὐτὸ ὠνομάζετο Θέρισον.  Ἡ οἰκογένειά της ἦτο πτωχὴ καὶ περίεργος. Ὁ πατήρ της ἐκ τοῦ πρώτου γάμου του εἶχεν ἀποκτήσει δύο θυγατέρας, ἐξ ὧν ἡ μεγαλυτέρα ἦτο ἡ συμπάθεια τοῦ Κυριάκου.  Ὁ ἔρως τοῦ Κυριάκου ηὔξανεν, ἀλλ’ ἐπειδὴ ἦτο ἐπίπονον τὸ καθημερινὸν ταξείδιον μέχρι Θερίσου, ἐπήγαινεν ἐκεῖ τὰς Κυριακὰς καὶ ἑορτὰς καὶ παρέμενε καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν, συνήθως δὲ  διενυκτέρευεν εἰς τὸ καφενεῖον τοῦ χωρίου καὶ τὴν πρωίαν τῆς ἐπομένης ἔκαμνε τὸν γῦρον του εἰς τὰ πλησίον χωρία.

«… Παρῆλθεν ἔτος ἀπὸ τὴν γνωριμίαν του μὲ τὴν ὡραίαν Θερισιανὴν καὶ ὁ Κυριάκος σκεπτόμενος νὰ τὴν ζητήσῃ εἰς γάμον ἀπεφάσισε νὰ ἀνοίξῃ μαγαζάκι. Καὶ πράγματι ἔχων περίπου 20 λίίρας, ἄνοιξε μαγαζάκι εἰς τὰ Χανιά. Δὲν ἐλησμόνησε ὅμως καὶ τὸ παλαιόν του σύστημα καὶ κάθε Σάββατον ἐφορτώνετο τὴν «πανιέρα» του, μετέβαινε εἰς Θέρισον πρὸς ἐμπορίαν καὶ ἔβλεπεν οὕτω τὴν ἀγαπημένην του. Δὲν παρῆλθεν ἔτος, ἀπὸ τῆς ἀποκαταστάσεώς του μὲ μαγαζί καὶ ἐζήτησεν εἰς γάμον τὴν χωριατοποῦλαν.  Ὁ πατήρ της ὅμως ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ ἤθελε νὰ δώσῃ τὴν κόρην του εἰς ἕναν ξένον γυρολόγον τοῦ ὁποίου ὡς ἔλεγε, δὲν ἐγνώριζεν ἀπὸ ποῦ κρατάει ἡ σκούφια του.   Καὶ ὄντως ὁ γέρος ἐκεῖνος εἶχε δίκαιον, διότι δὲν ἐγνώριζε τὴν οἰκογένειάν του, οὔτε τὴν πατρίδα του.

«… Ἡ μανία τοῦ Κυριάκου πρὸς τὴν νέαν ἐκορυφοῦτο καὶ δὲν ἄργησε νὰ τὸ καταστήσῃ γνωστὸν εἰς τὸν προστάτην του Μαρκαντωνάκην, ὅστις ἐπεμβᾶς μετὰ τοῦ ἱερέως τοῦ χωρίου, ἔπειτα ἀπὸ μακρὸν διάστημα ἔπεισεν τὸν πτωχὸν Θερισιανὸν νὰ δώσῃ τὴν θυγατέραν του Στυλιανήν, ὀρφανὴν μητρός, εἰς τὸν Κυριάκον.  Οὗτος, ἔλαβεν ὡς προίκαν μίαν μικρὰν ἰσόγειον οἰκίαν, κληρονομίαν τῆς μητρός της εἰς τὸ χωρίον Μπουρνιές, ἀπέχον τρία τέταρτα τῆς ὥρας ἐκ τῆς πόλεως τῶν Χανίων, τὸ πλεῖστον Τουρκικὸν καὶ ὑπὸ ἐλαχίστων Χριστιανῶν κατοικούμενον. Εἰς τὴν οἰκίαν ἐκείνην κατῴκησεν ὁ Κυριάκος μέχρι τοῦ 1865.  Ἐκ τοῦ γάμου του ἀπέκτησε τέσσαρας θυγατέρας, ἕνα υἱὸν ὑδροκέφαλον, παράλυτον τὰ κάτω ἄκρα, ὅστις εἰς ἡλικίαν 16 ἐτῶν ἀπέθανε, καὶ τὸν Ἐλευθέριον ».

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

«Κατ’ Αὔγουστον τοῦ 1864  ἤρχισεν ὁ τοκετὸς τῆς Στυλιανῆς μὲ φοβεροὺς πόνους, παρῆλθον δύο ἡμέραι καὶ ὁ τοκετὸς δὲν ἐγίνετο.  Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τὸν προηγούμενον τοκετὸν τοῦ ὑδροκεφάλου καὶ φοβούμενοι παρομοίαν περίπτωσιν οἱ χωρικοί, ἔπεισαν τὸν Κυριάκον ὅτι πρέπει νὰ φέρῃ τὸν Ἱερόθεον, προηγούμενον τῆς μονῆς «Χρυσοπηγῆς»  διὰ νὰ τῆς διαβάσῃ εὐχὴν καὶ οὕτω κατορθωθῆ ὁ τοκετός.  Οἱ δὲ Τοῦρκοι μετεκάλεσαν τὸν Χατζῆ Σακίρη ἀπὸ τὸ χωρίον Ψίρες τῆς Κυδωνείας διὰ τὸν αὐτὸν σκοπόν.

«… Τὴν ἑσπέραν τῆς τρίτης ἡμέρας συνηντήθησαν εἰς τὸ αὐτὸ σπιτάκι ὁ Ἱερόθεος καὶ ὁ Χατζῆ Σακίρης καὶ ἤρχισαν νὰ διαβάζουν ὑπὸ τὸ ἀμυδρὸν φῶς ἕνὸς λύχνου, ὁ μὲν τὴν φυλλάδα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καὶ ἄλλα σχετικά,  ὁ δὲ Τοῦρκος δικάς του φυλλάδας μὲ εὐχὰς Τουρκιστί.  Τὸ διάβασμα αὐτὸ διήρκεσε πέντε ὥρας περίπου, μὲ μικρά διαλείμματα. 

Εἰς στιγμὴν κορεσμοῦ καὶ νυστάγρας λέγει ὁ Ἱερόθεος πρὸς τὸν Τοῦρκον: «Μωρὲ Χατζῆ ἕνα διάβολο θωρῶ» καὶ ἀπαντᾶ ὁ Τοῦρκος: «Καὶ  ἐγὼ μωρὲ παπᾶ, θωρῶ ἕνα φουρόγατο καὶ ὁ Ραμπῆς νὰ λυπηθῇ τὴν κακομοίρα νὰ τὸ ξεγεννήσῃ». Πράγματι περὶ τὰ ἐξημερώματα τῆς τετάρτης ἡμέρας ἐγεννήθη ὁ διάβολος Ἐλευθέριος!..»

ΠΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΙΝΟΣ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗ

«.. Μόλις τὸ παιδὶ ἐγέννετο 40 ἡμερῶν, ἡ μητέρα του καὶ ἡ μαμμή, μετέβησαν εἰς τὴν μονὴν τῆς «Ζωοδόχου Πηγῆς»  ὅπου διέμενεν ὁ Ἱερόθεος καὶ ἐζήτησαν τὴν βάπτισίν του.

Ὁ Ἱερόθεος ἐδέχθη ὡς ἀνάδοχος νὰ τὸ βαπτίσῃ. Ἀλλὰ καθ’ ἧν ὥραν τὸ εἶχεν μέσα εἰς τὴν κολυμβήθραν καὶ τὸ ἐσήκωσε διὰ νὰ τὸ θέσῃ εἰς τὰ μυρόπανα, ἐλέρωσεν ἐντὸς τῆς κολυμβήθρας, καὶ ὁ Ἱερόθεος τὸ παρέδωσεν εἰς τὴν μαμμὴν φωνάζων: «Αὐτὸς εἶναι Σατανᾶς καὶ θὰ κάμνη κακὸν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν» καὶ ἀμέσως ἀπεμακρύνθη. Ἀπετελείωσε δὲ τὸ βάπτισμα ὁ παρατυχὼν Γεννάδιος. Τὰ περὶ τοκετοῦ καὶ βαπτίσματος,  ἀναφέρει ὁ Ἱερόθεος λεπτομερῶς εἰς τὸ «ἡμερολόγιόν του.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ ἴδιος συγγραφεὺς ἀναφέρει διάφορα ἄλλα γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Κυριάκου Βενιζέλου ὅστις μετὰ πλείστων ἄλλων Ἑλλήνων ὑπηκόων ἀπεμακρύνθη τῆς Κρήτης παρὰ τῆς Τουρκικῆς κυβερνήσεως, ἐπανελθὼν κατὰ τὸ ἔτος 1871, ὁπότε εὑρῆκε ἄθικτον τὸ κατάστημά του καὶ ἤρχισεν τὰς ἐργασίας του, ἀφοῦ προσέλαβε ὡς ὑπαλλήλους του τούς: Γ. Γιαννακουδάκην  καὶ Ἀνδρέαν Νοστράκην. Τὴν Τρίτη θυγατέρα του δέ,   ἔδωσε σύζυγον εἰς τὸν πρακτικὸν δικηγόρον Κωνσταντῖνον Μητσοτάκην.
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «πολιτικὴ ἱστορία  Ἑλλάδος 1821-1954, ἡ φαυλοκρατία»   τοῦ Νικολάου Ἀντωνακέα.

Συγγραφείς που υποστηρίζουν ότι ο Ελ. Βενιζέλος δεν ήταν Έλληνας:

1. Γεώργιος Γ. Αυφαντής Στρατηγός
βιβλία:  «Αφύπνισις », « Βωμός της ελπίδος», « Άνθρωπος και επιστήμη»

2. Κώστας  Ν. Μπαρμπής τ. Γενικό Διευθυντή Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ,πρ.  καθηγητή παρ/τος  Αθηνών Πανεπιστημίου της Αλλοδαπής
βιβλίο: « Ελ Βενιζέλος : Εθνάρχης  ή  εθνικός ολετήρας ;»
(κλικ ΕΔΩ)

3. Νικόλαος Τωμαδάκης
βιβλίο: «Ο Βενιζέλος έφηβος» (1964),

4. Σπυρίδων Μαρκεζίνης
βιβλίο: «Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος ». τόμος 2,

5.  Ξενοφώντας Στρατηγός Υποστράτηγος – Υπαρχηγός γενικού επιτελείου
βιβλίο:«Η Ελλάδα στην Μικρά Ασία» (κλικ ΕΔΩ)

6. Edouard Driault (Εντουάρ Ντριό) ακαδημαϊκός, πανεπιστημιακός καθηγητή Ιστορίας
βιβλίο: «Ελλάδα και Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος».

7. Μ. Α. Παπαδάκης
βιβλίο: «Βιογραφία Ε Βενιζέλου». 
και το αίνιγμα της ημέρας, τι κοινό έχουν οι πρωταγωνιστές της φωτογραφίας μας; λέτε να έχουν κάτι κοινό στην καταγωγή;

Ἦταν ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος Ἕλλην;6
Δείτε το γράμμα ύμνο του Βενιζέλου προς τα Βραβεία Νομπελ για να πάρει ο Κεμάλ το Βραβείο Ειρήνης κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Κνωσσόπολις